Menu

A+ A A-


Vedtægter for Gallowayforeningen DanmarkI. Navn og hjemsted.

GALLOWAYFORENINGEN DANMARK
Foreningens hjemsted er sekretariatet.


2. Formål.
Foreningens formål er at fremme avlen af renracet Galloway af typerne sort, dune,
belted, hvid og rød, samt varetage avlernes interesse.

   

3. Medlemmer.

Som aktive medlemmer kan optages ejere, opdrættere og andre tilknyttede, af såvel racerene som krydsede dyr.  Medlemskab tegnes for kalenderåret.  Bestyrelsen kan vedtage at ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål eller arbejde.  Afgørelsen kan af de pågældende indankes på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Udmeldelse kan kun ske skriftlig til foreningens bestyrelse med to måneders varsel til udløbet af et kalenderår.  Udmeldte medlemmer har ikke andel i foreningens evt. formue eller, overskud, og de kan ej heller gøre krav på foreningens kontante beholdninger eller ejendele.  Efter to måneders restance slettes medlemskab af foreningen.

 

4. Ledelse
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

5. Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen, såvel ordinær som ekstraordinær, indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med mindst en måneds varsel.
Eventuelle forslag skal være sekretariatet i hænde senest d. I5.  Februar.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:  

1.        Valg af dirigent,

2.        Formandens beretning.

3.        Udvalgsberetninger.

4.        Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

5.        Fastsættelse af næste års kontingent.

6.        Behandling af indkomne forslag.

7.        Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8.        Valg af revisor.

9.        Eventuelt.

 

Alle afgørelser på en generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, sker ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt,

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 25% af medlemmerne anmoder herom.

 

6. Bestyrelsen.  

Bestyrelsen består af 6 medlemmer.  Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.  I lige år med 3 medlemmer, i ulige år 3 medlemmer.  Efter valg af bestyrelse, konstituerer denne sig med: formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Foreningen tegnes af formanden alene, eller af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.  Bestyrelsen vælger den eller dem, der skal repræsentere foreningen udadtil i udvalg, foreninger og organisationer, hvori foreningen er repræsenteret,

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 50% fremmøde.  Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt, Bestyrelsen nedsætter de udvalg, som skønnes formålstjenlige.

Regnskabet følger kalenderåret, og det skal afleveres til revisoren senest 1. Februar.

 

7. Vedtægter.

Vedtægtsændringer kan vedtages på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, Ændringsforslag skal fremsendes skriftligt.

Forslag til vedtægtsændringer er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.(ekskl. blanke og ugyldige)  

Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 majoritet på to afholdte generalforsamlinger med mindst 1 og højst 3 måneders mellemrum.  

Ved foreningens opløsning anvendes foreningens midler til galloway-racens fremme, efter vedtagelse på den generalforsamling, hvor foreningens opløsning vedtages.  

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 17. marts 1998.

Log Ind eller Registrer