Menu

A+ A A-


Nyhedsbrev nr 5 Dansk Kødkvæg

 

Nr. 5 - 2017

 

 

 

Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker

 

Det kan være nødvendigt at håndluge eller afslå, og fjerne plantematerialet fra områder i marken med engbrandbæger. Især heste er meget føl- somme overfor giftstoffer i engbrandbæger.

 Engbrandbæger forekommer talrigt i nogle græsmarker, fortrinsvis på mere ekstensivt dyr- kede marker. På brakmarker og udyrkede arealer kan der også forekomme engbrandbæger.

 August er et godt tidspunkt at bekæmpe første- årsplanterne af engbrandbæger, som da har en roset. Der kan anvendes 22,5-30 g Harmony SX + 0,2 l spredemiddel pr. ha., se også artiklen ukrudtsbekæmpelse i græsmarker. Vær dog op- mærksom på, om der er regler i forbindelse med arealerne, som forhindrer anvendelse af plante- værnsmidler.

 Hvis der er mulighed for det, så vil omlægning af græsmarken også virke som effektiv bekæmpelse af engbrandbæger.

 Især heste er følsomme, men køer tåler heller ikke i større mængde de alkaloider, som findes i engbrandbæger, se også artiklerne handlingsplan til begrænsning af brandbægerproblemer og brandbægeren står i fuldt flor mange steder.

 

Dyrene vil normalt forsøge at undgå at spise eng- brandbæger i marken, da de ikke bryder sig om den bitre smag. Der er dog også eksempler på

 Græsmark med engbrand- bæger afgræssende dyr, som vænner sig til smagen og spiser engbrandbæger, hvorved de får forgiftning med risiko for at dø. Engbrandbæger bør derfor ikke forekomme på arealer til afgræsning eller slæt.

 

Hø med indhold af engbrandbæger udgør den største risiko for forgiftning. Smagen af brandbæ- ger bliver mindre kraftig i tørret plantemateriale, og dyrene kan derfor ikke så nemt smage det. De har heller ikke mulighed for at sortere det fra.

 Engbrandbæger blomstrer i juli-august måned. For at forebygge yderligere spredning af eng- brandbæger bør planterne rykkes op/håndluges eller afslås i begyndelsen af juli før frøsætning, så spredning af nye frø kan undgås. Det afklippede plantemateriale bør fjernes fra marken, med mindre dyrene kan holdes fra arealet en periode, til det afslåede plantemateriale er lejret under græsningshøjde. Engbrandbæger er en uønsket art, som betyder, at afslået plantemateriale må fjernes fra f.eks. brakarealer. Det kan være aktu- elt, hvis planterne har sat frø. Læs mere i regler for slåning af støtteberettigede arealer med græs, brak og randzoner.

 

Vårbrandbæger er også giftig og findes i nogle marker, men indholdet af de skadelige alkaloider er lavere, sammenlignet med engbrandbæger.

Vårbrandbæger er tidlig i sin udvikling, og vil blomstre allerede i april-maj. Bekæmpelse kan ske sidst i august med 15-22,5 g Harmony SX + spredeklæbemiddel.

 Brakmark med blom- strende engbrandbæger i august

 

Bestil genetiske analyser i ny Webbutik

 

SEGES lancerer, i samarbejde med VikingDan- mark, VikingGenetics og GenoSkan A/S, en ny Webbutik til bestilling af genomiske test, arvelige sygdomme og andre genetiske analyser. Her kan du bestille test, TSU-rør, få overblik over bestillin- ger m.m.

 

Alle besætningsejere af kødkvæg kan selv bestil- le genetiske analyser via DMS Dyreregistrering eller Webdyr Plus i den nye Webbutik.

 

Bestil den genetiske analyse inden indsendelse af væv til laboratoriet – ellers tillægger vi et bestil- lingsgebyr, hvis vi skal bestille den for dig.

 

Til kødkvæg kan du også bestille en del analyser bl.a. Polled, Bulldog, Hypotrichosis, m.fl.

 

Forældreskab kan du først bestille i Webbutikken fra oktober 2017, så indtil da skal du bestille for- ældreskabsanalysen, som hidtil ved SEGES Kun- decenter på tlf. 7015 5015, eller e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. . '; document.write(''); document.write(addy_text28708); document.write('<\/a>'); //-->\n Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Har du andre spørgsmål eller brug for hjælp til bestilling, så er det også SEGES Kundecenter du skal kontakte.

 

Bestilling af TSU rør kan bestilles samtidig med analysen

Mangler du ekstra TSU-rør til udtagning af vævs- prøver eller er de bestilte TSU-rør ikke kommet frem med posten, kan du kontakte VikingDan- mark på tlf. 8728 2000.

 

 
   

 

Sådan finder du Webbutikken

I Webdyr Plus finder du Webbutikken under Øvri- ge links. I DMS Dyreregistrering finder du Webbu- tikken på ”Dagligt overblik”. Det er på samme si- de, hvor du har adgang til bestilling af øremærker.


Herfra kommer du til Webbutikken, hvor du først skal vælge, om du vil bestille genetiske analyser til malkekvæg eller til kødkvæg.

 

Resultat i DMS Dyreregistrering eller Webdyr Plus

Resultater af genetiske analyser finder du i DMS Dyreregistrering eller Webdyr Plus. Vær dog op- mærksom på, at det i opstartsperioden ikke gæl- der alle arvelige sygdomme. Evt. nye arvelige sygdomme vises heller ikke straks i DMS Dyrere- gistrering eller Webdyr Plus.

 

Al henvendelse til SEGES Kundecenter fremover VikingGenetics, VikingDanmark, GenoSkan A/S og SEGES har besluttet at samle kundeservicen for besætningsejerne, når det drejer sig om Gene- tiske analyser. Vi vil samle viden og erfaring om- kring genetiske analyser, så alle rådgivere, inse- minører, besætningsejere m.fl. kan få nytte af det.

 

Derfor udfører Laboratoriet GenoSkan A/S frem- over alene de genetiske analyser. Der er ikke længere nogen kundeservice mht. analysens re- sultat m.m.

 Det samme gælder for VikingDanmark og Viking- Genetics, som tidligere var behjælpelig med ret- telser af forkert afstamning eller lignende.

 Hvis der er problemer med den indsendte vævs- prøve, skriver vi til dig på den e-mail, som du har oplyst ved bestillingen af den genetiske analyse.

 

Individafprøvningen på Aalestrup Avlsstation ophører

 

Kødracebestyrelsen i VikingDanmark samt repræ- sentanter fra VikingDanmark og VikingGenetics har aftalt, at individafprøvningen på Aalestrup Avlsstation ophører. Der indsættes kalve for sidste gang i uge 43, og kalvene vil gennemgå af- prøvningen på normal vis. I løbet af efteråret klarlægger raceforeningerne deres behov for en fremtidig individafprøvning og i hvilket regi, det skal ligge. I Viking vil blive set på aktiviteter, som støtter op om avlsarbejdet og inseminering af kødkvæg.