Menu

A+ A A-


Nyhedsbrev Nr. 6 Dansk Kødkvæg

 

 

Nr. 6 – 2017 

 

Arrangementskalender

 

Mandag den 26. februar 2018, Dansk Kødkvægs årsmøde i forbindelse med Kvægkongres 2018

  • Aktuelt Nyt fra Dansk Kødkvæg v/Per Laursen
  • Nyt om avl v/Jørgen Skov Nielsen
  • Kåring af Årets Avler
  • Sådan arbejder L&F, Kvæg for landmænd med kødkvæg v/Christian Lund, formand L&F Kvæg

Ændringer på vej indenfor salmonellalovginingen – zonerne ophæves pr. 1. januar 2018

 

Betina Tvistholm og Erik Rattenborg, SEGES

 

Salmonellaforekomsten blandt kødkvægsbesæt- ninger er langt lavere end hos malkekvæg, og derfor indeholder den nye bekendtgørelse nogle lempelser for kødkvægsfolket.

 

Regionaliseringen ophæves

Når den nye salmonellabekendtgørelse træder i kraft fra årsskiftet, vil landet ikke længere være opdelt i 2 zoner – rød og grøn zone. Disse zoner ophæves med den nye bekendtgørelse. Ophævel- sen sker, fordi zoneopdelingen på nuværende tidspunkt giver flere ulemper end fordele. Landet vil herefter være et område, og det vil ikke læn- gere kræve dispensation fra myndighederne til at flytte dyr mellem niveau 1-besætninger i hele lan- det. Flere bedrifter kan dermed handle indbyr- des, da kvæg fra niveau 1-ejendomme vil kunne sælges i hele landet.

 

Når regionaliseringen forsvinder, sættes der yder- ligere krav til niveau 2-besætninger for at øge be- skyttelsen af niveau 1-besætninger. Derfor vil det ikke længere være muligt at omsætte niveau 2


dyr – de eneste undtagelser er slagtning og ek- sport, samt hvis der kun findes dyr fra en besæt- ning på ejendommen. De bestemmelser, der har været gældende for niveau 2-besætninger i det lavprævalente område, vil fremadrettet være gældende i alle niveau 2-besætninger – uanset geografisk placering.

 

Dyrskue

Fremover vil det være muligt at deltage i dyrskue, hvis besætningen har været i niveau 1 i minimum 7 måneder, og der vil ifølge bekendtgørelsen ikke længere være krav om individtest. For kødkvægs- besætninger er reglen om, at de niveaugivende prøver skal være udtaget indenfor de seneste 12 måneder bortfaldet. Bemærk, at der kan være mere vidtgående krav fra de forskellige dyrskuer, hvilket man skal orientere sig om inden delta- gelse.

 

Handlingsplan

Hvis en besætning kommer i niveau 2, gælder det stadig, at der skal udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med den praktiserende dyrlæge in- denfor 3 uger efter niveauskiftet. Kravene til handlingsplanen er skærpet for at sikre den rette prioritering, og at der arbejdes med smittebeskyt- telse på flere niveauer. Der vil skulle udtages blodprøver for at kortlægge udbredelsen af sal-

 

monellaen i dyrene og udarbejdes en test-stra- tegi. Handlingsplanen skal revideres minimum 2 gange årlig.

 

Niveau 3 ved positiv gødningsprøve

Niveau 2-besætninger, der får positive kvartals- blodprøver, skal tage gødningsprøver. Hvis en


gødningsprøve er positiv, kommer besætningen i niveau 3. Det betyder, at den sættes under of- fentligt tilsyn af Fødevarestyrelsen og skal have særslagtet kreaturer. Ekstraomkostninger hertil er for egen regning.

 

Læse mere på www.salmonella.dk.

 

 

Få tjek på dine forsikringer og vind en drone

 

Dansk Kødkvæg har, i fællesskab med Viking Dan- mark, indgået et samarbejde med Gjensidige For- sikring, som er et af de største forsikringsselska- ber i Norden med stor erfaring og lang tradition inden for forsikringsløsninger til landbruget.

 

Vi er glade for, at vi nu kan tilbyde medlemmerne i Dansk Kødkvæg markedets bedste forsikrings- pakke til kvægbrugere til en meget attraktiv pris. Det kræver blot, at du også er medlem hos Viking Danmark.

Bestil et forsikringstjek allerede i dag på www.ti- petnavn.dk/dansk-koedkvaeg – så er du samtidig med i lodtrækningen om en drone til en værdi af

6.000 kr. Konkurrencen løber frem til 31. januar 2018 og er ikke købsbetinget.

 

Gjensidige kontakter dig, gennemgår dit forsik- ringsbehov sammen med dig og giver dig et for- slag til en forsikringsløsning med mange fordele for dig, din familie og din bedrift.

 

 Velfærds- eller medicinkontrolbesøg

 

Link til artikel om, hvad du bør vide, når Fødeva- restyrelsen kommer på velfærds- eller medicin- kontrolbesøg

http://www.danskkoedkvaeg.dk/forside/nyhe- der/kontrolbesoeg-i-kvaegbesaetningen/

Log Ind eller Registrer